Airbag Recall | Holden Australia

بازگشت خواهی عاجل ایمنی برای کیسۀ باد (ایربگ) تاکاتا - Takata

دولت استرالیا مجبور کرده است که موتر هایی که کیسه باد (ایربگ)با باد کنندۀ ناکاتا (Takata airbag inflators)و تثبیت کننده مرحله ای (phase-stabiliser) با نیروی محرکۀ آمونیوم نایترِیت و بدون خشک نگهدار(دسیکارتور) در قسمت جلو دارند به طور عاجل بازگشت داده شوند. ایربگ جلو موتروان (راننده) در بعضی از موترهای هولدن این عیب را دارد.

با مراجعه به ویبسایت www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership لطفاً یقین حاصل کنید که آخرین معلومات برای تماس با شما را داشته باشیم.

هولدن به تدریج برطبق مکلفیت قانونی خود مطابق مفاد و شرایط فراخوان اجباری این ایربگ ها را تعویض خواهد نمود.

برای معلومات بیشتر راجع به ایربگ تاکاتا، لطفا به امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) شماره 1800 632 826 زنگ بزنید. این صفحه هم به طور مرتب با معلومات نوی که در دسترس قرار می گیرد بدل خواهد شد.

همچنین می توانید نگرانی خود را با ACCC از طریق مراجعه به www.productsafety.gov.au/contact-us/for-consumers/make-an-enquiry مطرح کنید.

فهرستی از موتر های جنرال موتورز - General Motors (GM) که در استرالیا به فروش رسیده اند و این عیب را دارند عبارتند از:

 • Holden Astra-H (MY2005 - 2009)*
 • Opel Astra-J (MY2012 - 2013)
 • Holden Astra-J (MY2014 - 2017)
 • Holden Trax (MY2013 - 2018)
 • Holden Barina (MY2012 - 2018)
 • Holden Cruze (MY2010 - 2016)
 • Holden Cascada (MY2015 - 2017)
 • Opel Cascada (MY2014)
 • Opel Zafira (MY2013)
 • SAAB 9-3 (MY2006 - 2011)
 • SAAB 9-5 (MY2006 - 2009)

* همۀ موتر های MY2005 این عیب را ندارند.

پرسش های معمول (FAQs)

اگر موتر شما در لست فوق قرار دارد، دارای یک ایربگ روبروی راننده است که دارای باد کننده ناقص ایربگ تاکاتا می باشد که باید تعویض شود.

هولدن با همۀ مشتریانی که موتر آن ها عیب دارد تماس می گیرد و به آنان می گوید تا بدانند چه وقت قطعات لازم آماده شده و ایربگ آنها آماده تعویض خواهد بود.

همچنین شما هم می توانید با تیلفون امور مشتریان هولدن – (Holden’s Customer Care) شماره 1800 632 826 تماس گرفته و شماره شناسای موتر - Vehicle Identification Number (VIN) را بدهید. اگر برای تماس با هولدن به کمک ضرورت دارید، لطفا به 131 450 زنگ زده (کُود مشتری C987574 را داده) و کمک بخواهید.

شماره شناسای موتر - VIN شما:
 • در گوشه و پایین شیشه جلو موتر در سمت مسافر موتر قرار دارد؛
 • در قسمت درونی دروازه موتر؛ و
 • نزدیک دیواره ضد حریق در محفظۀ انجین می باشد.

برخی از بادکننده های ایربگ تاکاتا که تثبیت کنندۀ مرحله ای آمونیوم نایترِیت (Phase Stabilised Ammonium Nitrate (PSAN)) به عنوان محرک دارند بدون خشک نگهدار می باشند. وقتی که این ایربگ ها کهنه می شود، مجموعه ای از درجه حرارت بالا و رطوبت ممکن است باعث شود که محرک بادکننده عیب پیدا کند. اگر موتر تکر کرد، ایربگ با قدرت انفجاری رها شده و باعث می شود تکه های فلز پرتاب شده و افرادی را که در موتر هستند به شدت افگار کرده یا بکُشد.

بادکننده های ایربگ که به شمول فراخوان اجباری موترهای هولدن(Holden)، اُپل (Opel)و ساب(Saab) هستند، فقط ایربگ سمت راننده دارند (که بر روی اشترینگ یا فرمان) قرار دارد. ایربگ های سمت سرنشین موتر و ایربگ های پهلو ها این عیب را ندارند.

جنرال موتورز و هولدن انتظار دارند که بادکننده های سوار شده بر روی موتر هایی که این عیب را دارند تا زمانی که ایربگ آنان تعویض شود، همانطور که طراحی شده اند به درستی کار کنند.

در موتر هایی که مجهز به ایربگ های تاکاتا با بادکننده های آلفا هستند، مشهور است که این ایربگ ها احتمال خطر امنیتی عمده و عاجل دارند.

جنرال موتورز(GM) و هولدن همچنان از نزدیک طرز کار بادکننده های ایربگ درموتر های جنرال موتورز را در سرک ها تحت نظارت و مطالعه دارند.

نه، هولدن هرگز بادکننده های ایربگ 'آلفا' در نوع موترهای هولدن ما قرار نداده است.

در ایربگ های نو از بادکننده های تاکاتا استفاده نمی شود. هولدن هرگز یک ایربگ را با ایربگ عین خودش بدل نمی کند.

وقتی ایربگ آنان برای تعویض آماده شد، هولدن به طور مستقیم با مشتریان تماس می گیرد.

اگر برای فهمیدن این نامه به کمک ضرورت داشتید، لطفاً به 131 450 زنگ بزنید (کُود مشتری C987574 را اعلام کنید) و کمک بخواهید.

وقتی ایربگ آماده تعویض بود، هولدن به هریک از مشتریان نامه می فرستد.

لطفاً یقین حاصل کنید که آخرین جزئیات تماس شما را بدانیم و این کار را با دیدار از www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership یا با تیلفون زدن به امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) شماره 1800 632 826 انجام دهید. اگر برای تماس با امور مشتریان هولدن به کمک ضرورت داشتید به 131 450 زنگ بزنید (کود مشتری C987574 را اعلام کنید) و کمک بخواهید.

هولدن یقین حاصل می کند که همه موتر هایی که ساخت جنرال موتورز است (هولدن، اُپل و سَآب) هستند و روی آن ها کیسه باد راننده تاکاتا نصب شده، این کیسه باد بدل شود. این به شمول موتر های دست دوم هم می شود. لطفاً با مراجعه به www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership اطمینان یابید ما جزئیات صحیح و نو برای تماس با شما را داشته باشیم.

وقتی که قطعۀ لازم آماده شد، ما با شما تماس می گیریم تا وقتی مناسب را برای نمایندگی محلی با شما جور کنیم تا اکیسه باد موتر بدل شود.

هولدن به حیث جزئی از جنرال موتورز، وارد کنندۀ موترهای ساب (SAAB)یا اُپل (Opel)هم هست. نمایندگی های فروش هولدن اجازه دارند که برای این فراخوان عمومی کار مرمت را روی موتر های ساب (SAAB)و اُپل (Opel)هم انجام دهند.

لطفاً یقین حاصل کنید که ما جزئیات تماس شما را داشته باشم تا اگر ضرورت بود بتوانیم با شما تماس بگیریم. می توانید جزئیات تماس خود را در نشانی ویبسایت www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership یا با امور مشتریان هولدن(Holden Customer Care) شماره 1800 632 826 معلومات دهید. اگر به کمک ضرورت داشتید به 131 450 زنگ بزنید (کود مشتری C987574 را اعلام کنید) و کمک بخواهید. وقتی که قطعات لازم آماده شد، ما با شما به طور مستقیم تماس خواهیم گرفت تا ایربگ جایگزین را بر روی موتر شما نصب کنیم.

وقتی که قطعات آماده شد، ما با شما تماس خواهیم گرفت تا ترتیب یک وقت مناسبی را برای شما بدهیم تا نمایندگی محل تان ایربگ را بدل نماید. این فراخوان تدریجی است، بنا بر این وقتی ایربگ شما آماده شد، با شما تماس می گیریم.

ما قادر نخواهیم بود تا ایربگ شما را تا زمانی که قطعات در دسترس مان نرسیده باشد تعویض کنیم. به محض آنکه قطعات شما رسید، ما با شما به طور مستقیم تماس می گیریم تا وقت مناسبی را برای دیدار شما از نمایندگی محل تان معین کنیم تا ایربگ شما بدل شود.

جنرال موتورز (GM)و هولدن انتظار دارند که باد کننده های نصب شده بر روی موتر هایی که عیب دارند همچنان کار خود را آنطور که طراحی شده اند انجام دهند تا اینکه بتوان ایربگ جایگزین را روی چنین موتری نصب کرد.

آخرین معلومات بر روی ویبسایت ما نشان داده می شود، و هر وقت معلومات نوی راجع به فراخوان آینده در دسترس قرار گرفت این معلومات را هم تصحیح خواهیم نمود.

اگر پرسش بیشتری دارید، لطفاً به امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care)، شماره 1800 632 826 تماس بگیرید. اگر برای تماس با امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) به کمک ضرورت داشتید، به 131 450 زنگ بزنید (کود مشتری C987574 را اعلام کنید) و کمک بخواهید. اگر شما ناشنوا هستید یا نقص شنوایی یا گفتاری دارید، برای مساعدت در زنگ زدن رایگان برای فراخوان امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care)، لطفاً با خدمات پخش مجدد ملی (National Relay Service) شماره 1800 555 660 تماس گرفته یا از www.relayservice.gov.au دیدن کنید.

وقتی که معلومات بیشتری برای ارائه به شما داشتیم و برای ترتیب دادن یک وقت مناسب برای جایگزین کردن و نصب ایربگ شما، با مشتریان خود به طور مستقیم تماس می گیریم.

همچنین می توانید نگرانی خود را با ACCC از طریق مراجعه به www.productsafety.gov.au/contact-us/for-consumers/make-an-enquiry مطرح کنید.

شما می توانید جزئیات تماس خود را در ویبسایت ذیل تصحیح نمایید: www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership اگر پرسش های بیشتری داشتید، لطفاً به 1800 632 826 زنگ بزنید. اگر برای تماس با امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) به کمک ضرورت داشتید، به 131 450 زنگ بزنید (کُود مشتری C987574 را اعلام کنید) و کمک بخواهید. اگر شما کر هستید یا نقص در شنیدن یا صحبت کردن دارید، برای مساعدت در رله (پخش مجدد) رایگان با امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) به شماره 1800 555 660 زنگ زده یا به ویبسایت www.relayservice.gov.au مراجعه کنید.